Els serveis que Civil Management ofereix són:

 • Anàlisi de viabilitat.
 • Planificació econòmica i financera.
 • Establiment d’Objectius de Projecte.
 • Gestió de Qualitat i Procediments.
 • Assessorament en contractació i liquidació de Projectes d’Obra Civil.

Project i Construcció Management:

Fase de Projecte:

 • Planificació general del Projecte.
 • Contractació d’Equips del Projecte i Direcció Tècnica.
 • Coordinació i seguiment del Projecte.
 • Revisió i Avaluació del Projecte.
 • Estimació de Costos.
 • Qualitat i idoneïtat constructiva.

Fase de Licitació i Contracte d’Obra:

 • Proposta de contractació.
 • Documentació per a la Licitació.
 • Relació de concursants i petició d’ofertes.
 • Valoració tècnica i econòmica de les ofertes.
 • Negociació de les ofertes.
 • Elaboració de contractes.

Fase d’Execució i Entrega:

 • Planificació detallada d’obra i seguiment.
 • Coordinació dels Equips de Projecte, Direcció Tècnica, Contractistes, Industrials i altres col•laboradors.
 • Seguiment de l’Execució.
 • Seguiment del Pla de control de Qualitat , de Seguretat i Salut i de Medi Ambient.
 • Control econòmic i liquidació de les obres
 • Recepció de les obres.
 • Recopilació de documentació final d’obra: Informe final, Plànols, Informes finals de Qualitat, Medi Ambient i Manuals de Manteniment.
 • Posada en servei.
 • Seguiment de treballs durant el període de garantia.

Consultoria i Enginyeria:

Civil Management ofereix també als seus clients els serveis d’enginyeria, auditoria i redacció de projectes en diversos camps de l’enginyeria de l’obra civil i l’edificació: obres viàries, hidràuliques, urbanisme, urbanitzacions i edificació. Per a tal objecte disposa d’un equip pluridisciplinar de professionals i col•laboradors en aquestes especialitat.

Clients

La vocació fundacional de Civil Management d’estar present en el camp del Project Management i la Enginyeria en el sector públic, ha permès poder comptar entre els seus clients amb algunes de les Administracions més significatives que actuen a Catalunya. Entre d’altres:

 • Infraestructures del Llevant de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
 • Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA). Generalitat de Catalunya.
 • Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Generalitat de Catalunya.
 • Barcelona Infraestructures Municipals (BIMSA). Ajuntament de Barcelona.
 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Prat Espais. Empresa Municipal d’ Habitatge i Aparcament del Prat de Llobregat.
 • Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
 • Barcelona de Serveis Municipals.
 • Regs de Catalunya, S.A. (REGSA).
 • Agència de Promoció del Carmel i Entorns. Ajuntament de Barcelona.

El nostre objectiu a curt termini és el de poder oferir els nostres serveis a totes aquelles Administracions que necessitin de la col•laboració d’equips experts en la gestió de grans projectes d’infraestructures.