Aparcament soterrat al carrer Marqués de Mulhacén
Resum
PROMOTOR: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM)
PRESSUPOST: 3.731.844,71€ abans IVA
PROJECTISTA: Civil Management, S.L. & Jorge Moser Würth - UTE
CONSTRUCTOR: UTE SACYR-SCRINSER
UBICACIÓ: Districte Les Corts (Barcelona)
ANY: 2012-2013

Descripció del projecte

Construcció d’un aparcament soterrat de 5 plantes sota rasant amb pantalles perimetrals discontínues de pilots de 55 cm de diàmetre i 85 cm intereix ancorades a 3 nivells provisionalment i durant l’execució de les obres.

L’àmbit de l’aparcament representa l’interior del solar a ocupar i tota la calçada i voreres del c/Marquès de Mulhacén des del c/Borrell i Soler fins al c/Francesc Darder. Per l’altre costat  la vorera d’avinguda de Pedralbes resta sense ocupar per les obres i disponible per tant pels vianants.

Per la construcció s’han de realitzar desviaments de serveis existents referents a clavegueram, canonades de gas natural a baixa pressió, línies de baixa tensió d’electricitat, línies de telecomunicacions i línies d’enllumenat públic.

Finalment també es realitza la urbanització superficial de l’aparcament entre l’Av. de Pedralbes i el c/ Marqués de Mulhacén i la reposició de la urbanització superficial de la part afectada per l’obra d’aquest carrer.

Projectes similars

Aquests son alguns projectes que poden estar relacionats amb el projecte.